معرفی ما به دوستان

چقدر احتمال دارد که محصولات فرشگاه ما را به همکاران یا دوستان خود توصیه کنید؟